UDPC 2016

17 lutego 2016 w Warszawskiem Centrum Nauki Kopernik spotkali się międzynarodowi eksperci zdrowia publicznego i polityki narkotykowej. Podczas trwającej trzy dni II Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych (UDPC2016) naukowcy, lekarze, urzędnicy miejscy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy opracowali tekst Deklaracji Warszawskiej, dokument prezentujący najlepsze miejskie praktyki w obszarze profilaktyki oraz leczenia uzależnień. Stworzony w Warszawie dokument został zaprezentowany podczas 59 Sesji Komisji ds. Narkotyków (CND), Biura ds. Narkotyków i Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNODC), która rozpoczęła się 14 marca w Wiedniu a następnie podczas Specjalnej Sesji ONZ poświęconej polityce narkotykowej w kwietniu w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku (UNGASS2016).

Podczas UDPC2016 swoje wykłady nt. kontekstów i wyzwań w miejskiej polityce narkotykowej wygłosili specjaliści, którzy swoimi działaniami trwale wpisali się w poczet światowych liderów działań na rzecz zmniejszania szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W gronie prelegentów są m.in. dr Kasia Malinowska-Sempruch, Prof. Gabriele Fischer, Prof. Dr. Heino Stöver, Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Marcin Wojnar czy dr Jean-Paul Grunt. Nie zabraknie także przedstawicieli polskich i europejskich miast. W sesjach było można posłuchać o doświadczeniach Słupska, Poznania, Wrocławia, Oslo, Czech czy Danii.

Pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych odbyła się w Pradze w 2010 roku. Sygnatariusze stworzonej podczas spotkania Deklaracji Praskiej podkreślali, że największy bezpośredni wpływ na sytuację związaną z narkotykami mają lokalne, samorządowe i miejskie strategie narkotykowe. W czasach gospodarki globalnej znaczenie samorządów w zajmowaniu się negatywnym oddziaływaniem substancji psychotropowych i związanym z tym występowaniem negatywnych zjawisk społecznych, jest bardziej istotne niż kiedykolwiek dotąd.