Mówcy na UDPC2016

DZIEŃ PIERWSZY

PANEL HONOROWY – CZYM JEST MIEJSKA POLITYKA NARKOTYKOWA?

Agnieszka SieniawskaAgnieszka Sieniawska – Od 2011 r. przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Od 2009 r. prowadzi działania prawne w ramach programu Rzecznika związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Autorka części prawnej dwóch raportów Rzecznika Praw Osób Uzależnionych z 2011r. i z 2013r. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie z grudniu 2011r. Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Initiative prowadzonego w ramach działalności węgierskiej organizacji Hungarian Civil Liberties Union.

Hanna Gronkiewicz-Waltz 1Hanna Gronkiewicz-Waltz – w 1975 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku podjęła pracę jako pracownik naukowy UW. W 1981 r. obroniła pracę doktorską pt.: „Rola ministra przemysłowego w zarządzaniu gospodarką państwową” i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 1989 r. była ekspertem Sejmu i Senatu w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego i bankowego. W 1993 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego na podstawie swojej książki pt.: „Bank Centralny – od gospodarki planowej do rynkowej”. Od 6 marca 1992 r. do 31 grudnia 2000 r. była prezesem Narodowego Banku Polskiego. W czasie pełnienia funkcji prezesa NBP umocniła niezależność Banku Centralnego, uporządkowała system bankowy, przeprowadziła denominację złotego oraz jego upłynnienie. W latach 2001-2005 była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od września 2005 r. była posłem na Sejm RP oraz przewodniczącą Komisji Skarbu Państwa. Od czerwca 2006 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej a od października 2013 r. szefuje także mazowieckiej PO. Po raz pierwszy na stanowisko Prezydenta m.st. Warszawy została wybrana 26 listopada 2006 r21 listopada 2010 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz w walce o reelekcję zdobyła 53,67 proc. głosów następnie objęła urząd Prezydenta m.st. Warszawy po raz drugi. 30 listopada 2014 r. została wybrana na trzecią kadencję. W latach 2012-2014 pełniła funkcję przewodniczącej EUROCITIES, organizacji zrzeszającej ponad 140 największych miast Europy. Od 2000 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. 12 listopada 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł naukowy profesora nauk prawnych.Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji, jest także kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego, Prawa Gospodarczego i Prawa Bankowego. Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii. Wypromowała 17 doktorów nauk prawnych.

P. Jabłońskidr Piotr Jabłoński – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Wydział Nauk Ekonomicznych); magister pedagogiki, studia podyplomowe; zarządzanie w ochronie zdrowia, specjalista terapii uzależnień z wieloletnim stażem w pracy z osobami uzależnionymi, doktor nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) od 1999 Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Sekretarz Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Członek Zarządu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie od 2004. Przedstawiciel Polski w Grupie Horyzontalnej ds. Narkotyków UE oraz w Komisji ds. Narkotyków Narodów Zjednoczonych.Ekspert w programach Unii Europejskiej w Chorwacji, Turcji, Serbii oraz w krajach Azji Centralnej.Przewodniczący Stałych Korespondentów Grupy Pompidou Rady Europy w latach 2007-2010.

kasia malinowskaDr Kasia Malinowska-Sempruch od 15 lat działa na rzecz polityki narkotykowej zakorzenionej w prawach człowieka i zasadach zdrowia publicznego. Pracując dla Open Society Foundations (OSF) prowadziła najpierw International Harm Development program, a potem uruchomiła i kieruje Global Drug Policy Program (Międzynarodowym Programem Polityki Narkotykowej). Zanim rozpoczęła pracę dla OSF, Kasia Malinowska-Sempruch pracowała dla ONZ (Development Program) w Nowym Jorku i potem w Warszawie, kreując programy szkoleniowe dla pracowników opieki zdrowotnej, służby więziennej i policji, oraz rozwijając programy z zakresu redukcji szkód, substancji psychoaktywnych, HIV, opieki zdrowotnej dla kobiet, etyki w medycynie. Swoją pracę w dziedzinie HIV rozpoczęła w 1991 jako edukatorka w Mt Sinai Hospital oraz w amerykańskim Czerwonym Krzyżu w Filadelfii. Jest współautorką pierwszego krajowego programu przeciwdziałania AIDS w Polsce. Jako członkini rad programowych oraz komitetów doradczych pomagała formułować politykę Globalnego Funduszu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Millennium Challenge oraz innych instytucji. Obroniła także doktorat ze zdrowia publicznego na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Adam BodnarAdam Bodnar – w 1999 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie w 2000 studia LLM (prawo konstytucyjne porównawcze) na Central European University w Budapeszcie. W 2006 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W drugiej połowie lat 90. współpracował ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”. Do 2004 pracował w prywatnej kancelarii prawnej. Następnie został pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Początkowo był koordynatorem Programu Spraw Precedensowych prowadzonego przez tę fundację. W 2008 został sekretarzem zarządu HFPC, a w 2010 objął stanowisko wiceprezesa zarządu tej instytucji. W międzyczasie zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 został także ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajął się doradztwem w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Powoływany w skład rady ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci i rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Został przewodniczącym rady programowej Fundacji Panoptykon i prezesem Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W 2015 posłowie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i niezrzeszeni zgłosili jego kandydaturę na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. 24 lipca 2015 Sejm wybrał go na urząd RPO (za jego kandydaturą zagłosowało 239 posłów). 7 sierpnia 2015 Senat zatwierdził jego wybór i 9 września 2015 Adam Bodnar złożył przed Sejmem ślubowanie, obejmując tym samym urząd na okres pięcioletniej kadencji. W 2011 został wyróżniony Nagrodą Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

Tomas ZabranskyDr Tomas Zabransky – organizator I edycji Urban Drug Policy Conference, Praga, Czechy. Członek wielu międzynarodowych organizacji m.in. International Society for Study of Drug Policy, Reference Group to the United Nations on HIV and injecting drug use. W 1993 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim, Uniwersytet Palackiego (Medicinae Universae Doctor, MD). W 2001 roku otrzymał tytuł doktora. Był też głównym badaczem multidyscyplinarnego zespołu Study PAD , w którym oceniano wpływ zmian w czeskim prawie narkotykowym. W latach 1999-2001 był odpowiedzialny za prowadzenie Czeskiego Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – organu odpowiedzialnego za monitorowanie sytuacji w zakresie narkotyków w kraju, część sieci ogólnoeuropejskiej Reitox.

PANEL I – ZDROWIE PUBLICZNE A MIEJSKIE POLITYKI NARKOTYKOWE

Agata Kwiatkowska1Agata Kwiatkowska Członek zarządu Fundacji Edukacji Społecznej FES, politolog, specjalista zdrowia publicznego. Założycielka Forum Redukcji Szkód przy Katedrze Psychiatrii WUM oraz członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. W latach 2006-2008 zdobywała doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich w Brukseli, związana z Service Protestant de la Jeunesse (SPJ) oraz placówką l’ASBL „Notre Abri”, w Polsce m.in w Fundacji United Way Poland, Społecznym Komitecie ds. AIDS, Polskiej Siecie Polityki Narkotykowej, Fundacja Redukcji Szkód oraz redakcji magazynu POLITYKA. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Europejskiej Akademii Dyplomatycznej. Autorka kampanii społecznych Projekt Test, Pokolenie Minus, Manifest 50, Pozytywni oraz Apel do Parlamentarzystów.

Jozwiak_JaroslawJarosław Jóźwiak – od 1999 roku związany z Fundacją „Świat na TAK”, gdzie początkowo działał w grupie wolontariackiej, następnie został koordynatorem programu rozwoju i tworzenia młodzieżowych grup wolontariackich. W latach 2001-2006 Członek Zarządu Fundacji „Świat na TAK” odpowiedzialny za finanse i organizację. Od 2006 roku związany z Urzędem m.st. Warszawy – Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta odpowiedzialny za współpracę z Radą Miasta, nadzór nad dzielnicami, przygotowanie rocznic i wydarzeń ważnych dla Miasta oraz współpracę zagraniczną. Od 2013 roku Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialny za partycypację społeczną, promocję miasta i współpracę zagraniczną. W dniu 4 grudnia 2014 roku powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, gospodarkę nieruchomościami, kulturę i sztukę, obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy, sport i rekreację, politykę promocyjną m.st. Warszawy, a także komunikacje społeczną i partycypację. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Narodowym Orderem Zasługi Republiki Francuskiej (Ordre national du Mérite).

Joanna NyczakJoanna Nyczak – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Z urodzenia zielonogórzanka z wyboru wrocławianka. Jest absolwentem kierunku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W pierwszych 2 latach kariery zawodowej związana z doradztwem biznesowym w zakresie zarządzania kadrami, w szczególności w obszarze doboru i selekcji kadry najwyższego szczebla dla międzynarodowych korporacji. Następnie przez 9 lat rozwija kompetencje kierownicze z zakresu zarządzania w działach personalnych zarówno w sektorze usługowym gospodarki jak i w administracji samorządowej. Dziedzinami, którym poświęca się w tym okresie są min. dobór i selekcja pracowników, podnoszenie kompetencji pracowniczych, systemy motywacyjne, zarządzanie przez cele, zarządzanie projektami w tym finansowanymi ze środków z Unii Europejskiej. W tym czasie, oprócz wielu wdrożeń praktycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zajmuje się również oceną merytoryczną wniosków na realizację projektów finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, jako asesor przy Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2011 r. decyduje się na radykalną zmianę obszaru aktywności zawodowej, koncentrując się na aspektach prawnych w działalności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, obejmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora. W kwietniu 2013r. awansuje na stanowisko Dyrektora tegoż Wydziału. Obecnie, obszarami aktywności i zainteresowań zawodowych są efektywne populacyjnie i kosztowo programy profilaktyki i promocji zdrowia, oparte o naukowe podstawy. Jest członkiem Wrocławskiej Rady Kobiet dziejącej przy Prezydencie Wrocławia, Przewodniczącą Rady Społecznej Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „PROVITA”, członkiem Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN sp. z o.o.

Carlos CastroCarlos Castro – Urząd Miasta Lizbona, Portugalia. Radny gminy Lizbony w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa (policji, straży i Ochrony Ludności). Doradca polityczny – przewodniczący Rady Miasta. Doradca ds. Projektów Społecznych, Manager – Administracji publicznej. Dziennikarz.

Elżbiety DybowskieElżbieta Dybowska – Kierownik Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania .

Alexander BücheliAlexander Bücheli „Safer Nightlife Switzerland”, Zurich, Szwajcaria

Wiesława KwiatkowskaWiesława Kwiatkowska – ur. 22 listopada 1962 r. w Warszawie. Szczęśliwa mężatka i spełniona matka. Od 1989 roku mieszka i pracuje w Milanówku, rodzinnym mieście rodziców – Barbary z domu Kucharskiej i Maksymiliana Kołota. Ukończyła studia wyższe na wydziale Zootechniki Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie, z tytułem magistra inżyniera; studia podyplomowe na kierunkach – Administracja Samorządowa oraz Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami i zarządzania ryzykiem. W 1997 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta Milanówka. W 2000 roku otrzymała nominację na stanowisko Sekretarza Miasta, a funkcję tę pełniła do 2008 roku. Dotychczas prowadziła własną działalność gospodarczą. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w samorządzie i w biznesie

Tomasz_Harasimowicz1Tomasz Harasimowicz – terapeuta, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR. Przedstawiciel Komisji ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS w Forum Dialogu Społecznego. Autor artykułów, publikacji, audycji radiowych. Współpracownik zespołu Społecznej Strategii Warszawy. Członek Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy. Mediator przy ministrze Pracy i Polityki Społecznej

PANEL II – PRAWO NARKOTYKOWE A PRAWA CZŁOWIEKA

Piotr Kładoczny1Dr. Piotr Kładoczny – doktor prawa, kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW, docent w Instytucie Prawa Karnego, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor wielu publikacji z dziedziny prawa. Od 1996 – prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w programie “Działania prawne w interesie publicznym”, od 2002 – koordynator tego programu (obecnie pod zmienioną nazwą – „Program Interwencji Prawnej”). Członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Dr.Stöver6Prof. Dr. Heino Stöver profesor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, szef Badań Naukowych i Społecznych nad Uzależnieniami na Uniwersytecie Nauk Stosowanych we Frankfurcie w Niemczech. Od 1987 r. dyrektor Centrum Archiwizacji i Dokumentacja Literatury dot. narkotyków i Badań Naukowych na Uniwersytecie w Bremie (www.archido.de)

Thomas Zosel 02Thomas Zosel, Policja we Frankfurcie, Niemcy

Dorota PaterDorota Pater – Naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Członek Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Grupy Roboczej międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi działającego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autorka i współautorka wielu programów i akcji profilaktyczno-edukacyjnych, a także wielu publikacji z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. W swojej pracy zawodowej odpowiedzialna między innymi za realizację „Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018”, w tym za koordynowanie i nadzorowanie działań profilaktycznych Policji w zakresie zapobiegania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

ChSchneiderChristian Schneider – Federalne Biuro Szwajcarskiej Policji.

pawel moczydlowskiPaweł Moczydłowski – polski socjolog, kryminolog, publicysta i urzędnik państwowy, pułkownik Służby Więziennej. W latach 1990–1994 kierował Centralnym Zarządem Zakładów Karnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 1977–2001 pracował w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, a następnie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. W latach 80. był uczestnikiem prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W 2002 został wykładowcą w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Od 1990 do 1994 zajmował stanowisko dyrektora generalnego i dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w randze pułkownika Służby Więziennej. Zasiadał w Zespole Doradczym ds. Reformy Systemu Bezpieczeństwa Państwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1990) oraz w Komisji ds. Reformy Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości (1991). Był także doradcą w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Wałęsy (1995). Od 1995 działa w sektorze pozarządowym. W latach 1995–1999 stał na czele Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”. Zasiadał także w radzie politycznej Ruchu Stu. Od 2000 prowadzi własną działalność konsultingową. Współpracował z Open Society Institute jako ekspert ds. więziennictwa w postkomunistycznych krajach azjatyckich: Azerbejdżanie, Mongolii, Tadżykistanie, Kirgistanie i Gruzji. Prowadził również badania w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk.

Nanna W. Gotfredsen SHNanna W. Gotfredsen – założycielka i dyrektorka Gadejuristen, duńskiej organizacji pozarządowej zrzeszającej Prawników ulicznych, zapewniających porady prawne, działających w duchu redukcji szkód, niosącym pomoc osobom używającym narkotyków. Propagują redukcję szkód i reformę polityki narkotykowej (leczenie heroinę, DCR, NSP, nalokson) nawiązując konstruktywną współpracę z władzami miast i policją.

monika platekMonika Płatek – polska prawniczka i nauczycielka akademicka, feministka. Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskiwała kolejne stopnie naukowe: w 1992 stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością w zakresie kryminologii i prawa karnego wykonawczego, a w 2008 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w tej samej specjalności. W 1978 zdała egzamin sędziowski. Od 1976 pracuje w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. W 2008 uzyskała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW. W latach 1997–2000 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Instytutu Prawa Karnego. Odbywała staże naukowe i studia postdoktoranckie, m.in. na Uniwersytecie w Oslo, Danii, Litwie i Stanach Zjednoczonych. Jej działalność naukowa i społeczno-polityczna koncentruje się na takich dziedzinach jak prawo karne wykonawcze, prawa człowieka w tym prawa kobiet, penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia, penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza i socjologia prawa. Jest założycielką (1994) i długoletnią prezeską Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Zasiadła także w radzie programowej fundacji Panoptykon. Była pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw ofiar przestępstw (2002–2006), a także ekspertką ds. prawnych komisji sejmowych, Open Society Institute i Rady Europy.

krzysztof krajewskiProf Krzysztof Krajewski – prawnik i socjolog, kierownik Katedry Kryminologii UJ, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego wobec narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków w innych krajach – m.in.:”Sens i bezsens prohibicji”. W latach 2009-2011 kierował grupą 15 ekspertów opracowujących nowelizację ustawy, która weszła w życie w grudniu 2011 roku.

PANEL III – PROGRAMY REDUKCJI SZKÓD W MIEŚCIE

A.Malczewski1Artur Malczewski, Kierownik CINN Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Reitox Focal Point). Socjolog. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii pracuje od 1999 roku. Zastępca rzecznika sieci Reitox Focal Point EMCDDA. Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków w Brukseli (Horizontal Drugs Group). Uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących tworzenia monitoringu (Turcja, Macedonia, Serbia), profilaktyki (Gruzja), jak również europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień (EDPQS) czy tematyki „dopalaczy” (I-Trend). Autor ponad 150 publikacji dotyczących problemu uzależnień w języku polskim i angielskim.

marcin wojnarProf. Marcin Wojnar – lekarz psychiatra, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjator, założyciel i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Wice-Prezydent European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA). Członek: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA), Research Society for Alcoholism (RSA), International Society of Addiction Medicine (ISAM) oraz World Psychiatric Association (WPA). Członek-założyciel European Society on Treatment of Alcohol Dependence (ESTAD). Członek Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Redaktor ds. badań biomedycznych pisma „Alkoholizm i Narkomania”. Członek Rady Naukowej pism: „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”, „Wiadomości Psychiatryczne” i „Neuroscience Facts”.

Peter SarosiPeter Sarosi – dyrektor Drug Policy Program w Hungarian Civil Liberties Union. Od 2004 roku uczestniczy w pracach dot. polityki narkotykowej na polu międzynarodowym i platformach takich jak: Commission on Narcotic Drugs i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE w zakresie narkotyków. Czynnie uczestniczy w budowie sieci organizacji pozarządowych zrzeszonych przy European Drug Policy Initiative. Zapewnia wsparcie techniczne kilku organizacjom pozarządowym, twórca i producent filmów dokumentalnych o problematyce narkotykowej.

Sławomir PietrzakSławomir Pietrzak – psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IUL „European Drugs Summer School”. Obecnie pracuje w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, gdzie zajmuje się koordynacją działań wynikających z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jest również prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki (w organizacji) oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Narkomania”. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

kasia malinowskaDr Kasia Malinowska-Sempruch od 15 lat działa na rzecz polityki narkotykowej zakorzenionej w prawach człowieka i zasadach zdrowia publicznego. Pracując dla Open Society Foundations (OSF) prowadziła najpierw International Harm Development program, a potem uruchomiła i kieruje Global Drug Policy Program (Międzynarodowym Programem Polityki Narkotykowej).

Zanim rozpoczęła pracę dla OSF, Kasia Malinowska-Sempruch pracowała dla ONZ (Development Program) w Nowym Jorku i potem w Warszawie, kreując programy szkoleniowe dla pracowników opieki zdrowotnej, służby więziennej i policji, oraz rozwijając programy z zakresu redukcji szkód, substancji psychoaktywnych, HIV, opieki zdrowotnej dla kobiet, etyki w medycynie. Swoją pracę w dziedzinie HIV rozpoczęła w 1991 jako edukatorka w Mt Sinai Hospital oraz w amerykańskim Czerwonym Krzyżu w Filadelfii. Jest współautorką pierwszego krajowego programu przeciwdziałania AIDS w Polsce. Jako członkini rad programowych oraz komitetów doradczych pomagała formułować politykę Globalnego Funduszu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Millennium Challenge oraz innych instytucji. Obroniła także doktorat ze zdrowia publicznego na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Magda DąbkowskaMagdalena Dąbkowska – od 2008 roku pracuje dla programu Global Drug Policy (Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej) Open Society Foundations, aktualnie jako krajowa konsultantka Programu w Polsce. Zajmuje się więc przede wszystkim polską polityką narkotykową oraz upowszechnianiem w Polsce tego, co dzieje się w tej dziedzinie na świecie. Członkini założycielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Absolwentka Drug Policy Seminar Series Polskiej Akademii Nauk (2011) i Drug Policy and Human Rights Course w ramach Central European Summer University w Budapeszcie (2013). Od lat związana z ruchem na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego dziennikarstwa i przestrzegania praw człowieka.

DZIEŃ DRUGI

PANEL IV – EUROPA WSCHODNIA. PERSPEKTYWY I WYZWANIA

jan stola photoJan Stola – koordynator Youth Organisations for Drug Action (YODA) i założyciel Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki. W 2011 roku współzałożyciel organizacji studenckiej Students 'Drug Policy Initiative (SDPI) na Uniwersytecie Warszawskim. Powstało również krajowa filia stowarzyszenia, którego pozostaje prezesem. SDPI to organizacja zrzeszająca studentów i młodych ludzi, którzy wspierają politykę narkotykową opartą na dowodach naukowych, prawach człowieka, edukacji i zdrowia publicznego zamiast podejścia prawno karnego. SDPI miała szereg spotkań i działań edukacyjnych na uczelniach, w klubach i na festiwalach letnich. Działania nakierowane na edukowanie ludzi o ich prawach (w kwestii problemów narkotykowych), skutków zażywania narkotyków oraz promowanie podejścia zgodnie za założeniami redukcji szkód.
W 2012 roku współzałożyciel organizacji Youth for Drug Action (Yoda) – nieformalna sieć młodych ludzi i organizacji młodzieżowych działających w dziedzinie narkotyków w Europie. W 2013 Yoda została formalnie zarejestrowany w Polsce. Obecnie zrzesza 10 organizacje i osoby z Albanii, Belgii, Węgier, Włoch, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii i Wielkiej Brytanii. YODA tworzy połączenie między młodymi ludźmi pracującymi w obszarze związanym z narkotykami w różnych krajach europejskich, aby umożliwić im wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk oraz stworzenie możliwości do skutecznego poparcia dla polityki antynarkotykowej, która uwzględnia potrzeby i prawa młodzieży na krajowym i międzynarodowym poziomie.

Dasha Matyushina-OcheretDasha Matyushina-Ocheret, prezentacja raportu organizacji Eurasian Harm Reduction Network o sytuacji w krajach nadbałtyckich oraz na Ukrainie i w Gruzji. Dasha is with EHRN since 2003, when she joined the Secretariat as Information Manager. Since then, she conducted a number of trainings on advocacy and community mobilization, contributed to the development of EHRN publications, and was involved as drug policy coordinator in the framework of EHRN’s Drug Policy Advocacy project. Over 2009-2011, she was elected as the chairperson of the EHRN Steering Committee. Daria’s 12 years of experience in harm reduction includes experience in leading NGOs in Moscow both in fieldwork with drug users and cooperation with governmental institutions, as well as policy work and non-governmental organizations management.

Irena MolnarMolnar Irena / Co-founder and Program officer at Re Generation
I have BA in Anthropology and at the moment I am graduate student of Southeast European Studies at University of Athens. As an anthropologist I was interested in social aspects of drug use that led my profesional career development to engagement in drug policy and its reform. Througout years I was involved in projects regarding vulnerable communities like Roma and youth. In addition, I am advocating for implementation of nightlife outreach programs in Serbia. Whitin Re Generation, I am also doing video advocacy work and i am interested in research on new ways of education and senzibilization of society regarding psychoactive substances and substance use.

Sasza CiechanowiczAleksander Ciechanowicz – członek The International AIDS Society, International Harm Reduction Association, Eurasian Harm Reduction Network oraz Russian Harm Reduction Network. Ma na swoim koncie 14-letnie doświadczenie w pracy kierowniczej w organizacjach pozarządowych. Obecnie jest kierownikiem największego pozarządowego ośrodka, zajmującego się pomocą wobec osób uzależnionych od narkotyków: dzieci ulicy, narkomanów oraz prostytutek.

PANEL V – CZYNNI UŻYTKOWNICY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ POKAZ FILMOWY

agnieszka lichnerowicz1Agnieszka Lichnerowicz – polska dziennikarka, reporterka radia Tok FM, w którym prowadzi audycję Światopodgląd. Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy dziennikarskiej specjalizuje się w tematyce międzynarodowej. Relacjonowała m.in. proces Andrzeja Poczobuta. Współpracuje z polskimi organizacjami pozarządowymi, szkoliła m.in. grupę dziennikarzy z Birmy. W 2012 została laureatką Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego przyznawanej przez Polską Agencję Prasową.

Tom Holz 1Tom Holz– Born in Wiesbaden 25.12.1976. 2001-2003 working as a student in a consumption room in Frankfurt a. M. 2004 diploma in social work at the University of applied sciences Wiesbaden. 2004 outreach worker in the OSSIP-Project fort he Jugend beratung du Jugend hilfe e.V. 2011 project leader OSSIPforthe AIDS-Hilfe Frankfurt e. V.

Oscar ParesÒscar Pares is deputy director of ICEERS. He has degrees in philosophy and anthropology and a master’s in drug dependencies from the Universidad de Barcelona. He trained as a volunteer at Energy Control a Spanish NGO known for testing its programs in nightlife settings. He subsequently collaborated with the Subdirección General de Drogo dependencias in the government of Catalonia carrying out risk reduction programs in the nightlife context and as a consultant during the regulation process of the Catalan Cannabis Social Clubs. He has experience in coordinating events such as the 1st Forum of Cannabis Associations of Catalonia and the 2014 World Ayahuasca Conference and participated actively many cannabis policy debates. Oscar is the principal author of the OSF Drug Policy Report Pioneering Drug Policy in Catalonia: Innovation Born of Necessity. ICEERS is member of the platform www.regulacionresponsable.es that works for the regulation of the production and consumption of cannabis in Spain.

Peter SarosiPeter Sarosi – dyrektor Drug Policy Program w Hungarian Civil Liberties Union. Od 2004 roku uczestniczy w pracach dot. polityki narkotykowej na polu międzynarodowym i platformach takich jak: Commission on Narcotic Drugs i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE w zakresie narkotyków. Czynnie uczestniczy w budowie sieci organizacji pozarządowych zrzeszonych przy European Drug Policy Initiative. Zapewnia wsparcie techniczne kilku organizacjom pozarządowym, twórca i producent filmów dokumentalnych o problematyce narkotykowej.

PANEL VI – PROFILAKTYKA I EDUKACJA

Wlodzimierz PaszynskiWłodzimierz Paszyński – W latach 1990-1998 kurator oświaty w Warszawie, w okresie 2001-2002 wiceminister edukacji. Do końca 2006 r, wykładowca w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie (w 1992 r. współtworzył jego program) i nauczyciel w 63 Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha. Prowadził także zajęcia na wydziałach: pedagogicznym i filologii polskiej UW. Obecnie zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Edward FoxEdward Fox – After working as a journalist and editor in Colombia for InSight Crime, Edward began working at Release in April 2014, overseeing the development of their online news platform, TalkingDrugs. In 2015 he became the organisation’s Policy and Communications Manager, within which he has been actively involved in helping develop the international communications strategy with partner NGOs in the lead up to UNGASS. Edward also served as a technical advisor on the latest Global Commission report on access to controlled medicines, is currently working on the update to Release’s 2012 decriminalisation report, has guest lectured at the University of London, presented at conferences and European Parliamentary briefings, and helps develop Release’s policy briefings.

KowalewiczTomasz Kowalewicz – psycholog; superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; członek Zarządu Fundacji Praesterno; współautor i koordynator Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, realizowanego w Ośrodkach Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno w 8 miastach, umieszczonego w europejskiej bazie programów rekomendowanych (The Exchange on Drug Demand Reduction Action – EDDRA; współautor i koordynator programu PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień, prowadzonego w ramach programu Obywatele dla demokracji,wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Artur SchroersDr F. Artur Schroers – Head of Science and Research – Office of Vienna Addiction and Drug Coordinator (April 2015 – now) Vienna/Austria. Head Institute for Drug Prevention Vienna, Research – Office of Vienna Addiction and Drug Coordinator (January 2007 – March 2015) Vienna/Austria. Resident Twinning Advisor Twinning Project „Support to the Implementation of the National Programme for the Fight against Drugs“ between Germany, Czech Republic an Slovak Republic cofinanced by the European Commission. Employer: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz.de; before: gtz) (August 2005 – January 2007) Bratislava/Slovakia. Head Office of Drug Prevention, Hamburg State Office for Questions on Drug Issues (September 2001 – March 2004) Hamburg/Germany. PhD at University of Bremen (1999 – 2000) Bremen/Germany. Office of Drug Prevention, City of Münster (April 1999 – August 2001) Münster/Germany. Scientific Assistant at Münster Institute for promotion of qualitative drug research and rational drug policy (Indro) (January 1994 – Dezember 1997) Münster/Germany. Studies on Science of Education, Sociology and Psychology at University of Münster/Germany (finalized 1993)

Raul MeloRaul Melo – First stage advisor as Clinical Psychologist in Health Career, in PhD process on Educational Psychology for Health Promotion in the area of alcohol prevention. Permanent Secretary of the National Forum for Alcohol and Health, coordinator of the National Prevention Program for Addict Behaviors (Me & Others) author of several prevention programs for alcohol related problems and others substances abuses.

Tomasz_Harasimowicz1Tomasz Harasimowicz – terapeuta, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR. Przedstawiciel Komisji ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS w Forum Dialogu Społecznego. Autor artykułów, publikacji, audycji radiowych. Współpracownik zespołu Społecznej Strategii Warszawy. Członek Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy. Mediator przy ministrze Pracy i Polityki Społecznej

Justyna DrathJustyna Drath – absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie doktorantka IBL PAN. Nauczycielka w warszawskiej szkole średniej i działaczka społeczna. Uczestniczka Kongresu Ruchów Miejskich. Organizowała działania na rzecz demokracji lokalnej, koordynowała krakowskim klubem Krytyki Politycznej, organizowała manify. Redaktorka serwisu narkopolityka.pl.

Alexander BücheliAlexander Bücheli „Safer Nightlife Switzerland”, Zurich, Szwajcaria

Curriculum Vitae Alexander Buecheli

PANEL VII – LECZENIE UZALEŻNIEŃ. KONTEKST MIEJSKI

Piotr PacewiczPiotr Pacewicz – dziennikarz, dr psychologii. Jeden z założycieli „Gazety Wyborczej”, jej wicenaczelny (1995-2010). Twórca głośnych akcji społecznych „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Narkopolacy”, „Media bez kobiet”, „Polska biega”. Feminista. Broni praw człowieka m.in. osób LGBT, a także użytkowników narkotyków, propaguje koniec „wojny z narkotykami”. Współautor książki „Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu”, autor programu TV i książki „Pociąg osobowy”. Odznaczony Tęczowym Laurem (2000), nagrodą Hiacynt w kategorii media (2008) oraz nagrodą „Tolerancja” przyznaną przez niemieckie, francuskie i polskie organizacje LGBT (2007). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

Robert NewmanProf. Robert Newman jest profesorem epidemiologii i zdrowia publicznego oraz psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Medycznym Alberta Einsteina w Nowym Jorku. Organizował i współprowadził jedne z największych programów uzależnień na świecie, m.in. program w Nowym Jorku, który w połowie lat 70. obejmował 33 tys. pacjentów rocznie. Był w Polsce na zaproszenie Open Society Institute. Robert Newman_bio

Adam NykAdam Nyk – socjolog, absolwent wydziału filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, twórca Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie, specjalista terapii uzależnień, autor wielu programów eksperymentalnych form terapeutycznych, programów profilaktycznych, rzecznik grup wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków w formule AN, a także grup wsparcia dla współuzależnionych (rodzin osób uzależnionych). Propagator działań na rzecz inkluzji społecznej osób żyjących z HIV wieloletni sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Solidarni PLUS”. Inicjator współpracy programowej z agendą ONZ – UNDP w Warszawie, twórca pierwszego programu pracy socjalnej Harm Reduction w Krakowie, stażysta Service Civil International w Bonn, praktykujący terapeuta uzależnień w zakładach penitencjarnych w Warszawie. Inicjator wielu akcji sprzeciwu wobec inicjacji narkotykowej dzieci i młodzieży ; „Nie biorę, jutro też nie wezmę” akcja letnia 2004, 2005. „Moda na niebranie” ogólnopolska akcja na rzecz racjonalnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, zainicjowana we wrześniu 2005 r., prowadzona na terenie całego kraju we współpracy ze stacją Polskie Radio Bis. Kawaler wyróżnienia Laur Stokrotek Dobroci, przyznanego przez Fundację Kwiaty Polskie.

Gabriele FischerDr Gabriele Fischer – Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Centrum Zdrowia Publicznego Klinika Psychiatrii i Psychoterapii.

Gabriele Fischer_bio2015

KBPN stronaKatarzyna Żylińska – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Główny Specjalista Działu Lecznictwa i Certyfikacji

Anna Radomska – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej

Anna QuigleyAnna Quigley – is co-ordinator of Citywide Drugs Crisis Campaign, based in Dublin, Ireland. She has 32 years experience working in the community development sector in Ireland and has worked with Citywide since 1997. A core part of her work is organising and facilitating local, regional and national networks that provide a voice for the communities most affected by drugs and participating as a community representative on national government structures that have been put in place to oversee Ireland’s national drugs strategy. Anna is currently a member of the Irish National Co-ordinating Committee on Drugs and represents Citywide on the EU Civil Society Forum on Drugs. She is also a member of the National Steering Committee that is currently working on the development of the next National Drugs Strategy in Ireland.

Monica Dan photoMonika Dan – koordynator projektu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi (ARAS, ALIAT, Parada) – projekt „Zabieg dla wszystkich już teraz! – Ułatwienie dostępu dla osób zażywających narkotyki dożylnie w Bukareszcie do usług redukcji szkód oraz diagnostyki i leczenia gruźlicy – Światowy Fundusz na rzecz Walki z AIDS, gruźlicą i malarią.

Monica Dan_bio

Jacek CharmastJacek Charmast – od 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód. W roku 2002 z jego inicjatywy powołano Centrum Redukcji Szkód w Warszawie, w 2006 schronisko dla osób leczonych metadonem i punkt dziennego pobytu. W latach 2003-2004 był sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Monar. Dzisiaj Jacek Charmast przewodniczy Stowarzyszeniu JUMP 93, zrzeszającego pacjentów substytucyjnych. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej Pomysłodawca i administrator Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, autor części leczniczych w dwóch Raportach Rzecznika. Członek zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli KBPN i organizacji świadczących pomoc, którego zadaniem jest opracowanie założeń projektu naprawczego dla systemu lecznictwa uzależnień od narkotyków w Polsce.

Marcin Chałupka 1Marcin Chałupka (1984) – absolwent filozofii oraz dziennikarstwa I komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2009 roku aktywista i pracownik Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego (Krytyka Polityczna). Do 2012 roku koordynował projekty kulturalne i społeczne Stowarzyszenia w centrum prowadzonym w Gdańsku, od 2013 roku pracuje w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie jako koordynator projektów oraz relacji i działań pomiędzy aktywistami i specjalistkami w Polsce i Europie. Szczególnie odpowiedzialny za koordynację projektów Stowarzyszenia związanych z polityką narkotykową. Redaktor prowadzący serwisu narkopolityka.pl, autor artykułów poświęconych reformie polityki narkotykowej. Współautor postępowej broszury dla nauczycieli, borykających się ze złym stanem profilaktyki narkotykowej młodzieży w polskich szkołach, „Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy”.

DZIEŃ TRZECI

PANEL VIII – NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

A.Malczewski1Artur Malczewski, Kierownik CINN Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Reitox Focal Point). Socjolog. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii pracuje od 1999 roku. Zastępca rzecznika sieci Reitox Focal Point EMCDDA. Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków w Brukseli (Horizontal Drugs Group). Uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących tworzenia monitoringu (Turcja, Macedonia, Serbia), profilaktyki (Gruzja), jak również europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień (EDPQS) czy tematyki „dopalaczy” (I-Trend). Autor ponad 150 publikacji dotyczących problemu uzależnień w języku polskim i angielskim.

JJean-Paul Grundean-Paul Grund, PhD posiada ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie badań krajowych i międzynarodowych w dziedzinie rozwoju zdrowia publicznego, grup szczególnie narażonych oraz problemów związanych z zażywaniem narkotyków. Ukończył w zaawansowanym stopiniu Clinical and Developmental Psychology na Uniwersytecie w Utrechcie i otrzymał doktorat z Nauk Społecznychj na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Obecnie Jean-Paul jest Senior Research Associate i dyrektorem badań w Centrum Badań Naukowych Uzależnień (CVO) w Utrechcie i starszym pracownikiem naukowym na Wydziale Addictology, 1st Wydziału Lekarskiego w Pradze, Uniwersytet Karola i Generalnego Szpitala Uniwersyteckiego w Pradze, Republika Czeska. Wcześniej zajmował stanowiska naukowe na Uniwersytecie w Connecticut i Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, w Holandii.

Marta-JablonskaMarta Jabłońska, prezentacja raportu I-Trend, Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Warszawa

Grzegorz_WodowskiGrzegorz Wodowskisocjolog i specjalista terapii uzależnień. Kieruje Poradnią MONAR w Krakowie, prowadzi zarówno programy redukcji szkód, jak i działania związane z leczeniem uzależnień. Redaktor pisma o tematyce narkotykowej Magazyn MNB. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Autor wielu publikacji o tematyce uzależnień.

PANEL IX – MIEJSKOŚĆ W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEGO I KRAJOWEGO PRAWA NARKOTYKOWEGO

Marie Nougier 2015Marie Nougier is the Senior Research and Communications Officer. She is responsible for the communications and publications workstream of IDPC, and supports the IDPC Executive Director in networking and policy engagement activities. She has been involved with IDPC since December 2008. She is coordinating the drafting of IDPC publications, and is responsible for managing IDPC’scommunications work plan. Marie is also engaged in international-level advocacy, in particular at the CND, and in civil society capacity building activities. Her langua geskills in English, French, Spanish and Portuguese have constituted a valuableasset for the development of a multilingual centre of expertiseat IDPC. Marie has a Masters’ Degree in international law, human rights and the law of armed conflicts. Before workingat IDPC, she worked on issues related to compulsory drug detention in South East Asia at the World Health Organisation, as well as immigration, racism and police brutality in Western Europe at Amnesty International.

Robert NewmanProf. Robert Newman jest profesorem epidemiologii i zdrowia publicznego oraz psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Medycznym Alberta Einsteina w Nowym Jorku. Organizował i współprowadził jedne z największych programów uzależnień na świecie, m.in. program w Nowym Jorku, który w połowie lat 70. obejmował 33 tys. pacjentów rocznie. Był w Polsce na zaproszenie Open Society Institute. Robert Newman_bio

Barbara WilamowskaBarbara Wilamowska – prawnik i socjolog, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynator działań Kuratorskiej Służby Sądowej przy wykonywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Miłośniczka narciarstwa, książek Lema i Steven`a Eriksona. Autorka i współautorka wielu publikacji na temat probacji i narkomanii. Świetnie gotuje.

Danilo BallottaDanilo Bellotta – An analyst of international policy on drugs, Danilo Ballotta previously worked at the United Nations Office on Drugs and Crime and at the 'Task Force Justice and Home Affairs’ of the European Commission.
Since 1997, he has worked for the EMCDDA on national and European laws, policies and anti-drug coordination systems and contributes to the preparation of the Centre’s work on international drug policy. Since 2005, Mr Ballotta serves as coordinator for relations with the European Commission, the European Parliament and the Council of Ministers of the European Union. He is the EMCDDA’s Permanent Correspondent at the Council of Europe’s Co-operation Group on Drugs. He represents the EMCDDA at the horizontal working party of drugs (HDG). A political science graduate from the University of Messina, he received his Masters in International Management at the ISCTE in Lisbon. Born on December 17 1966 in Messina, Mr Ballotta is married and has two children. He lives and works in Lisbon.

P. Jabłońskidr Piotr Jabłoński – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Wydział Nauk Ekonomicznych); magister pedagogiki, studia podyplomowe; zarządzanie w ochronie zdrowia, specjalista terapii uzależnień z wieloletnim stażem w pracy z osobami uzależnionymi, doktor nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) od 1999 Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Sekretarz Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Członek Zarządu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie od 2004. Przedstawiciel Polski w Grupie Horyzontalnej ds. Narkotyków UE oraz w Komisji ds. Narkotyków Narodów Zjednoczonych.Ekspert w programach Unii Europejskiej w Chorwacji, Turcji, Serbii oraz w krajach Azji Centralnej.Przewodniczący Stałych Korespondentów Grupy Pompidou Rady Europy w latach 2007-2010.

DEBATA – JAKI WPŁYW WYWIERA MIĘDZYNARODOWA POLITYKA NARKOTYKOWA NA MIEJSKIE STRATEGIE ?

Magda DąbkowskaMagdalena Dąbkowska – od 2008 roku pracuje dla programu Global Drug Policy (Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej) Open Society Foundations, aktualnie jako krajowa konsultantka Programu w Polsce. Zajmuje się więc przede wszystkim polską polityką narkotykową oraz upowszechnianiem w Polsce tego, co dzieje się w tej dziedzinie na świecie. Członkini założycielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Absolwentka Drug Policy Seminar Series Polskiej Akademii Nauk (2011) i Drug Policy and Human Rights Course w ramach Central European Summer University w Budapeszcie (2013). Od lat związana z ruchem na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego dziennikarstwa i przestrzegania praw człowieka.

Aleksander KwaśniewskiAleksander Kwaśniewski – współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991). Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w I i II kadencji (1991-1995). Członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (listopad 1993 – listopad 1995). Zaprzysiężony 23 grudnia 1995 roku jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tego samego dnia składa ślubowanie jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim. Ponownie zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na drugą kadencję 23 grudnia 2000 roku. Tego samego dnia na Okręcie Muzeum „Błyskawica” w Gdyni przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii referendalnej na rzecz przyjęcia Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisał 16 lipca 1997 roku. Na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłosił projekt Konwencji o walce ze zorganizowaną przestępczością (1996). Brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO. Aktywnie działał na rzecz poszerzenia Sojuszu o dalszych siedem krajów (szczyt NATO w Pradze 2002) i kontynuowania polityki „otwartych drzwi”. Z jego inicjatywy zorganizowana została w Warszawie (2001) – w ramach koalicji antyterrorystycznej – międzynarodowa konferencja przywódców państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej poświęcona wzmocnieniu działań regionu w zwalczaniu światowego terroryzmu. Zwolennik przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – uzyskanego ostatecznie 1 maja 2004 r. Inicjator i aktywny uczestnik kampanii proeuropejskiej poprzedzającej ogólnokrajowe referendum, w którym 77 proc. głosujących Polaków opowiedziało się za przystąpieniem Polski do UE (czerwiec 2003). Pod jego przewodnictwem prowadzona jest od lutego 2004 r. w Pałacu Prezydenckim publiczna debata pod hasłem „Silna Polska w silnej Europie”, gromadząca polityków, intelektualistów, naukowców, organizacje pozarządowe i środowiska samorządowe. Rzecznik współpracy regionalnej Europy Środkowej i Wschodniej.

kasia malinowskaDr Kasia Malinowska-Sempruch od 15 lat działa na rzecz polityki narkotykowej zakorzenionej w prawach człowieka i zasadach zdrowia publicznego. Pracując dla Open Society Foundations (OSF) prowadziła najpierw International Harm Development program, a potem uruchomiła i kieruje Global Drug Policy Program (Międzynarodowym Programem Polityki Narkotykowej). Zanim rozpoczęła pracę dla OSF, Kasia Malinowska-Sempruch pracowała dla ONZ (Development Program) w Nowym Jorku i potem w Warszawie, kreując programy szkoleniowe dla pracowników opieki zdrowotnej, służby więziennej i policji, oraz rozwijając programy z zakresu redukcji szkód, substancji psychoaktywnych, HIV, opieki zdrowotnej dla kobiet, etyki w medycynie. Swoją pracę w dziedzinie HIV rozpoczęła w 1991 jako edukatorka w Mt Sinai Hospital oraz w amerykańskim Czerwonym Krzyżu w Filadelfii. Jest współautorką pierwszego krajowego programu przeciwdziałania AIDS w Polsce. Jako członkini rad programowych oraz komitetów doradczych pomagała formułować politykę Globalnego Funduszu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Millennium Challenge oraz innych instytucji. Obroniła także doktorat ze zdrowia publicznego na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

DB_FotoDanilo Bellotta – An analyst of international policy on drugs, Danilo Ballotta previously worked at the United Nations Office on Drugs and Crime and at the 'Task Force Justice and Home Affairs’ of the European Commission.
Since 1997, he has worked for the EMCDDA on national and European laws, policies and anti-drug coordination systems and contributes to the preparation of the Centre’s work on international drug policy. Since 2005, Mr Ballotta serves as coordinator for relations with the European Commission, the European Parliament and the Council of Ministers of the European Union. He is the EMCDDA’s Permanent Correspondent at the Council of Europe’s Co-operation Group on Drugs. He represents the EMCDDA at the horizontal working party of drugs (HDG). A political science graduate from the University of Messina, he received his Masters in International Management at the ISCTE in Lisbon. Born on December 17 1966 in Messina, Mr Ballotta is married and has two children. He lives and works in Lisbon.

Marie Nougier 2015Marie Nougier is the Senior Research and Communications Officer. She is responsible for the communications and publications workstream of IDPC, and supports the IDPC Executive Director in networking and policy engagement activities. She has been involved with IDPC since December 2008. She is coordinating the drafting of IDPC publications, and is responsible for managing IDPC’scommunications work plan. Marie is also engaged in international-level advocacy, in particular at the CND, and in civil society capacity building activities. Her langua geskills in English, French, Spanish and Portuguese have constituted a valuableasset for the development of a multilingual centre of expertiseat IDPC. Marie has a Masters’ Degree in international law, human rights and the law of armed conflicts. Before workingat IDPC, she worked on issues related to compulsory drug detention in South East Asia at the World Health Organisation, as well as immigration, racism and police brutality in Western Europe at Amnesty International.

Michał BoniMichał Boni – Urodziłem się w 1954 roku w Poznaniu. Jakiś czas później zostałem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowcą w Katedrze Kultury Polskiej UW. Lubiłem swoich studentów i z tego co wiem – z wzajemnością. Zostałem wybrany Posłem na Sejm I kadencji, sprawowałem też funkcje Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1991) oraz sekretarza stanu (1992–1993). W latach 2008–2011 kierowałem zespołem doradców strategicznych premiera Donalda Tuska. Byłem pomysłodawcą i szefem zespołu do spraw programowania prac rządu, a od 2009 roku Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Opracowałem m.in. raport o kapitale intelektualnym, raport POLSKA 2030, który określił porządek strategiczny rządu do 2020 roku i wpłynął na wybór priorytetów do programów wykorzystujących środki UE do 2020 roku, a także raport MŁODZI 2011. Byłem twórcą koncepcji i pierwszym zwierzchnikiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Starałem się, by misją tej instytucji było traktowanie cyfryzacji kompleksowo. Moje działania skoncentrowane były zarówno na wspieraniu informatyzacji i e-usług, jak i stopniowym zwiększaniu kompetencji cyfrowych obywateli. Od początku bardzo ważne było dla mnie również wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w relacjach międzyludzkich oraz cyfrowe uproszczenie procedur administracyjnych. Jestem twórcą koncepcji programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Czytam, również dla przyjemności. Bardzo lubię prozę Hrabala, Maraia oraz Konwickiego (zwłaszcza te fragmenty, w których mowa o kotach). Pochłaniam też kryminały, ostatnio pewien osadzony w realiach powojennej Warszawy. Słucham wielu różnych rodzajów muzyki, bywam często w filharmonii, a w pracy pomaga mi muzyka Vangelisa. Od wczesnego dzieciństwa darzę szczególną sympatią Marilyn Monroe. Mój rudy kot miał na imię Bazyli, ale nie jestem stroną w odwiecznym sporze prowadzonym przez wielbicieli kotów i psów – moje doświadczenia wskazują na to, że można łączyć te dwie sympatie.

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Agnieszka SieniawskaAgnieszka Sieniawska – Od 2011 r. przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Od 2009 r. prowadzi działania prawne w ramach programu Rzecznika związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zamierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Autorka części prawnej dwóch raportów Rzecznika Praw Osób Uzależnionych z 2011r. i z 2013r. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie z grudniu 2011r. Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Initiative prowadzonego w ramach działalności węgierskiej organizacji Hungarian Civil Liberties Union.

oraz

Jozwiak_JaroslawJarosław Jóźwiak – od 1999 roku związany z Fundacją „Świat na TAK”, gdzie początkowo działał w grupie wolontariackiej, następnie został koordynatorem programu rozwoju i tworzenia młodzieżowych grup wolontariackich. W latach 2001-2006 Członek Zarządu Fundacji „Świat na TAK” odpowiedzialny za finanse i organizację. Od 2006 roku związany z Urzędem m.st. Warszawy – Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta odpowiedzialny za współpracę z Radą Miasta, nadzór nad dzielnicami, przygotowanie rocznic i wydarzeń ważnych dla Miasta oraz współpracę zagraniczną. Od 2013 roku Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialny za partycypację społeczną, promocję miasta i współpracę zagraniczną. W dniu 4 grudnia 2014 roku powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, gospodarkę nieruchomościami, kulturę i sztukę, obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy, sport i rekreację, politykę promocyjną m.st. Warszawy, a także komunikacje społeczną i partycypację. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Narodowym Orderem Zasługi Republiki Francuskiej (Ordre national du Mérite).