Zwiedzanie Kopenhagi

09 maja 2017
17:00

Zwiedzanie Kopenhagi

Indywidualne zwiedzanie Kopenhagi i obiad we własnym zakresie