Nasz Duński Partner

WIZYTA STUDYJNA W KOPENHADZE

GADEJURISTEN – THE STREET LAWYERS

GJ_logo med UK vector modt 17 feb 2011-1

Gadejuristen – The Street Lawyers jest duńską organizacją zapewniająca prawną pomoc oraz usługi z obszaru redukcji szkód dla osób uzależnionych, dla bezdomnych, osób utrzymujących się z prostytucji, a także innych marginalizowanych grup, które żyją lub pracują na ulicy. Z tego powodu The Street Lawyers również angażuje się w prace nad budowaniem strategii zarówno na poziomie lokalnym jak i na krajowym, wspierając podmioty decyzyjne swoim doświadczeniem i znajomością realnych potrzeb osób, których strategie te mają dotyczyć.

Wraz z innym organizacjami zajmującymi się osobami uzależnionymi The Street Lawyers wspiera inicjatywy nowych rozwiązań jak takich jak bezpieczne pokoje iniekcyjne, programy substytucyjne dla osób uzależnionych od heroiny, co staje się w Danii rzeczywistością. Organizacja założona w roku 1999 jest dziś wyjątkowo aktywna chcąc sprostać zapotrzebowaniom w przestrzeni miejskiej. W 2015 roku jej prawnicy i wolontariusze zanotowali 9 000 zrealizowanych interwencji ulicznych i udzielili porady prawnej w 1500 sprawach.

KRAJOWE BIURO ds. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

KBPN strona

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest agendą Ministerstwa Zdrowia.
Misją Krajowego Biura jest podejmowanie i promowanie działań na rzecz zdrowia publicznego poprzez ograniczanie popytu na narkotyki, minimalizowanie szkód zdrowotnych wynikających z ich używania oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób używających. Krajowe Biuro podejmuje działania w oparciu o wyniki badań naukowych i dobrą praktykę, z poszanowaniem praw człowieka. Ważnymi partnerami Krajowego Biura są samorządy lokalne oraz organizacje samorządowe.

POLSKA SIEĆ POLITYKI NARKOTYKOWEJ

polska siec

Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana jako inicjatywa obywatelska w 2008 roku przez grupę specjalistów pracujących z uzależnionymi od narkotyków. Są w niej terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy służby więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz użytkownicy środków psychoaktywnych. Razem działają na rzecz zmiany prawa narkotykowego w Polsce – jednego z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Dwa podstawowe cele Sieci to zmiana prawa narkotykowego, które obecnie nakazuje karać karą wiezienia do lat 3 za posiadanie jakiejkolwiek ilość narkotyków; drugi – zwiększenie dostępności do leczenia substytucyjnego (w Polsce nadal tylko 9% osób potrzebujących może korzystać z tej terapii).

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POLITYKI NARKOTYKOWEJ, OSF

open soc

Powstały w roku 2008 Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej dąży do zastąpienia obecnego, opartego na karaniu, paradygmatu międzynarodowej polityki narkotykowej podejściem dającym pierwszeństwo prawom człowieka i zdrowiu publicznemu. Celem programu jest poszerzenie, dywersyfikacja i konsolidacja sieci podobnie myślących organizacji, aktywnie kwestionujących obecną politykę narkotykową na świecie. Główne obszary działalności programu to przyznawanie grantów i – w mniejszym zakresie – bezpośrednia działalność rzecznicza. Światową politykę narkotykową charakteryzuje obecnie surowe egzekwowanie prawa, co nie tylko nie ogranicza spożycia, produkcji i handlu narkotykami, lecz także prowadzi do udokumentowanych przypadków eskalacji przemocy na tle narkotykowym, kryzysu zdrowia publicznego i naruszeń praw człowieka. Twórcą programu jest Open Society Foundations. Organizacja działająca w ponad stu krajach na rzecz tworzenia prężnego i tolerancyjnego ustroju demokratycznego i odpowiedzialności władzy przed obywatelami. We współpracy z lokalnymi społecznościami Open Society Foundations przyczyniają się do sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka, wolności słowa i zapewnienia dostępu do służby zdrowia i oświaty.

Strona programu https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/global-drug-policy-program